Our Services

บริการหลังการขาย (Our Services)

ทีมซ่อมบำรุง

ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือทางด้านกายภาพบำบัด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับการอบรมจากบริษัทผู้ผลิต

บริการหลังการขาย - IMS Services
บริการหลังการขาย - IMS Services

ทีมบำรุงรักษาและสอบเทียบค่ามาตรฐาน

ให้บริการตรวจเช็คและสอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่องมือทางด้านกายภาพบำบัด ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจาก ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

บริการหลังการขาย - IMS Services
บริการหลังการขาย - IMS Services