Prism Medical Hydrotherapy

Prism Medical Hydrotherapy

ลู่วิ่งและจักรยานสำหรับออกกำลังกายในสระน้ำ จากประเทศอเมริกา ใช้วัสดุที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของคลอรีนในสระน้ำ

รายละเอียด

Prism Medical Hydrotherapy

ลู่วิ่งและจักรยานสำหรับออกกำลังกายในสระน้ำ จากประเทศอเมริกา ใช้วัสดุที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของคลอรีนในสระน้ำ